DOWN LOAD WEBSITE

ทำไมต้อง 30 ปี?

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นประเด็นที่เราจำเป็นต้องมองไปในอนาคตระยะไกล เรามักใช้กรอบเวลาประมาณ 30 ปี เป็นเกณฑ์เพราะระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะที่เราจะสามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีนัยสำคัญ และเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่เราจะนำมาคำนวณหาลักษณะรูปแบบของภูมิอากาศได้

ภูมิอากาศ
(climate)

หมายถึงลักษณะโดยทั่วไปของลมฟ้าอากาศบนพื้นที่ใดๆ อันเป็นผลสรุปจากการตรวจอากาศอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานประมาณ 30 ปี แม้ว่าสภาพอากาศในแต่ละปีนั้นจะแตกต่างกันไปตามธรรมชาติ แต่เมื่อพิจารณาในห้วงเวลาที่นานพอสมควร เราสามารถกำหนดลักษณะรูปแบบภูมิอากาศขึ้นได้

กราฟแสดงตัวอย่างภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดอุดรธานี