DOWN LOAD WEBSITE

กรณีศึกษาทั้งหมด

 • 1.การปรับทิศทางยุทธศาสตรการพัฒนาในปจจุบัน | อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี*

  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นชุมชนเมืองที่มีการขยายตัวไปตามแนวถนนซึ่งเชื่อมระหว่างตัวอำเภอกับสนามบิน โดยผังเมืองได้กำหนดเขตการใช้ที่ดินบริเวณนี้เป็นพื้นที่พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย...

  ดูข้อมูลเชิงลึกที่นี่
 • 2.การปรับวิธีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่มีอยู่ | ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

  ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นชุมชนเกษตรที่ตั้งอยู่ริมลำน้ำปาว ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาสำคัญของลำน้ำชี พื้นที่นาข้าวในบริเวณดังกล่าวมักประสบภาวะน้ำท่วมเป็นประจำ...

  ดูข้อมูลเชิงลึกที่นี่
 • 3. กลไกในการจัดการความเสี่ยง กลไกการประกันภัย

  ภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นสัญญาณที่เตือนให้สังคมไทยตระหนักว่าเราจะต้อง เผชิญกับภัยพิบัติ เพราะสภาพอากาศรุนแรงมากขึ้นและบ่อยครั้งขึ้นในอนาคต...

  ดูข้อมูลเชิงลึกที่นี่