DOWN LOAD WEBSITE

ABOUT & CONTACT US

เว็บไซต์ thailandadaptation.net เกิดขึ้นจากความร่วมมือของศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA START RC) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ไปจนถึงข้อมูลเชิงเทคนิคด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่นักพัฒนา นักวิจัย ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนั้นมีความหมายที่กว้างไกลกว่าการหาแนวทางแก้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ แต่เป็นเรื่องของการจัดการความเสี่ยงในสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนไปในอนาคตโดยขยายกรอบเวลาออกไปให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งเป็นการคิดในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อหาแนวทางสร้างความเข้มแข็งมั่งคง (resilience) ให้กับภาคส่วนและชุมชนต่าง ๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้อาจจะพิจารณาในเชิงของการปรับทิศทางของยุทธศาสตร์การพัฒนาในปัจจุบันให้สอดคล้อง เหมาะสมกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต เพื่อให้แน่ใจว่าผลของการดำเนินการจะไม่นำสังคมไปสู่ปัญหาใหม่ภายใต้สภาพการณ์ที่ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต หรือเป็นการวางแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อให้แผนพัฒนาต่าง ๆ นั้นทนทานและยั่งยืน (robust) ต่อการเปลี่ยนแปลงอนาคตและยังคงบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือแสวงหาแนวคิดใหม่ในการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้จัดตั้งชุดโครงการวิจัย “การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” และได้ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยในหัวข้อดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยมีเป้าหมายของชุดโครงการวิจัยเพื่อขยายความรู้และความเข้าใจในกรอบความคิดทางด้านการศึกษาและการวางยุทธศาสตร์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของพื้นที่สำคัญ หรือ ภาคส่วนสำคัญ โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตทั้งการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในบริบทที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาวและพัฒนาองค์ความรู้แก่กลุ่มนักวิจัย ภาคประชาสังคม และภาคนโยบาย นอกจากนั้น วัตถุประสงค์ของชุดโครงการวิจัยยังเป็นเพื่อนำเสนอทางเลือกเชิงนโยบายต่อการบูรณาการ ประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อนโยบายระยะยาวของประเทศ และ/หรือ ลุ่มน้ำ และ/หรือ จังหวัด และ/หรือ ชุมชน และนำเสนอการจัดตั้งกระบวนการในชุมชนเพื่อสนับสนุนการวางแผนที่นำไปสู่การดำเนินการในพื้นที่ ตลอดจนนำเสนอแผนหรือยุทธศาสตร์นำร่องในพื้นที่เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศซึ่งมุ่งเป้าลดภาวะล่อแหลมต่อความเดือดร้อนของชุมชน และ/หรือ พื้นที่ หรือภาคส่วนที่ทำการศึกษาต่อความแปรปรวนของสภาพอากาศในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงในอนาคตได้ดีขึ้น

เว็บไซต์นี้เป็นผลจากการสังเคราะห์บทเรียนและองค์ความรู้จากโครงการวิจัยต่าง ๆ ที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอกรอบแนวคิด ข้อมูลด้านการ เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย ผลการวิจัย/การศึกษาประเด็นการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อภาควิชาการ ภาคนโยบาย ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและแนวคิดด้านการปรับตัวเพื่อให้สามารถดำเนินการด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้เหมาะสมในอนาคต

ศูนย์ประสานงานวิจัย ชุดโครงการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ดำเนินการโดย ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA START RC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจุฬาวิชช์ 1 ชั้น 5, ถนนอังรีดูนังต์
เขตปทุมวัน,
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2218 9464 โทรสาร 0 2251 9416

ผู้ประสานงานชุดโครงการ
นายศุภกร ชินวรรโณ
thailandadaptation.net@gmail.com