DOWN LOAD WEBSITE

การปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

 • การปรับตัว
  ต่ออะไร
 • ใครต้อง
  ปรับตัว
 • ปรับตัว
  ทำไม
 • ปรับตัว
  อย่างไร
 • ปรับตัว
  ที่ไหน
 • ปรับตัว
  เมื่อไหร่
 • ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่อาจเปลี่ยนแปลงไป เช่น ภาวะแห้งแล้ง
  ที่ยาวนานมากขึ้น ภาวะน้ำท่วมที่มีความถี่ขึ้น หรือความรุนแรงมากขึ้น การเปลี่ยน แปลงรูปแบบของฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงปริมาณและการกระจายตัวของฝน เป็นต้น
 • อาจจะพิจารณาจากจุดยืนและมุมมองที่แตกต่างกัน
  • ภาคส่วน เช่น การเกษตร การท่องเที่ยว ฯลฯ
  • พื้นที่ เช่น ชุมชนเมือง ชนบท ชุมชนที่ลุ่ม ชุมชนชายฝั่ง ฯลฯ
  • กลุ่มสังคม ซึ่งอาจแบ่งตามอาชีพ ฐานะ เพศ วัย เช่น เกษตรกร
   นักธุรกิจ ผู้มีรายได้สูง - ผู้มีรายได้ต่ำ ผู้ชาย - ผู้หญิง เด็ก - ผู้ใหญ่ และอื่นๆ
 • ความเสี่ยงที่สังคมเผชิญอยู่กำลังจะเปลี่ยนไปในอนาคต สังคมจำเป็นต้องรับมือกับ
  สถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนไปให้ได้ดีมากขึ้น
 • โดยกำหนดกลยุทธ์ (Strategy) เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงในอนาคต
  ได้อย่างเหมาะสม
 • กลุ่มเสี่ยงนั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ จำเป็นต้องเข้าใจรูปแบบความเสี่ยง
  ตามลักษณะพื้นที่ และสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของพื้นที่นั้นๆ
 • เริ่มดำเนินการในปัจจุบัน โดยขยายวิสัยทัศน์ ในการวางแผนออกไปในอนาคตระยะยาวมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

 • การเปลี่ยนแปลง
  ปริมาณฝน
 • การเปลี่ยนแปลง
  อุณหภูมิ
 • การขยับเลื่อน
  ของฤดูกาล
 • การเปลี่ยนแปลง
  ความถี่และความ
  รุนแรงของภาวะ
  อากาศรุนแรง
  (เช่น พายุ)

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

 • การปรับทิศทาง
  ยุทธศาสตร์
  การพัฒนาในปัจจุบัน
 • การปรับวิธี
  ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
  ที่มีอยู่
 • แนวคิดใหม่หรือ
  กลไกใหม่ในการ
  จัดการความเสี่ยง

ผลลัพธ์

ความเข้มแข็งของชุมชน ความทนทาน
ของภาคส่วน/พื้นที่/สังคม
ต่อสถานการณ์อนาคต
และความยั่งยืนของยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศ

(RESILIENCE & ROBUSTNESS)