DOWN LOAD WEBSITE

ความไม่แน่นอน นั้นเป็นธรรมชาติของอนาคตระยะยาว เราต้องรับมันเข้าเป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการตัดสินใจ มันไม่ใช่เงื่อนไขที่จะรอให้เกิดความแน่นอน โดยไม่ดำเนินการอะไร

การเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหมายถึงการเปรียบเทียบภูมิอากาศของ 2 ห้วงเวลา ระหว่าง อดีต - ปัจจุบัน และ ปัจจุบัน - อนาคต

การเปลี่ยนแปลงนั้นอาจเกิดขึ้นได้ในหลายด้านและหลายรูปแบบ ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยเท่านั้น เช่น

 • การขยับเลื่อน
  ของฤดูกาล
 • การเปลี่ยนแปลง
  ปริมาณฝนรวมรายปี
 • การเปลี่ยนแปลง
  อุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด
  ในแต่ละช่วงฤดูกาล
 • การเปลี่ยนแปลง
  การกระจายตัวของ
  ปริมาณฝนรายเดือน

การเปลี่ยนแปลงนี้
รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง
ในแง่...

 • พื้นที่(space)
 • ห้วงเวลา(time)
 • ความรุนแรง(magnitude)
 • ความถี่(frequency)

ของเหตุการณ์ต่างๆ
โดยเฉพาะภาวะสภาพ อากาศรุนแรง
หรือภัยพิบัติ

สำหรับประเทศไทย มีผลการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตซึ่งบ่งชี้ว่า

 • อุณหภูมิเฉลี่ยโดยทั่วไปจะสูงขึ้นเล็กน้อยทั้ง กลางวันและกลางคืน
 • ปริมาณน้ำฝนรายปีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แต่ฤดูฝนจะยังคงมีระยะเวลาเท่าเดิม ลักษณะนี้อาจทำให้ฤดูน้ำหลากมีน้ำมากหรือน้ำท่วม
 • วันที่ร้อนที่สุดในรอบปีจะมีอุณหภูมิ
  สูงขึ้นมาก
 • อาจมีการขยับเลื่อนของฤดูกาล
 • ช่วงเวลาอากาศร้อนที่ยาวนานขึ้น
  ฤดูหนาวที่สั้นลง
 • ฤดูแล้งอาจแล้งจัด เนื่องจากระยะเวลาที่
  มีอากาศร้อนในรอบปีมีแนวโน้มร้อนมากขึ้น
  และนานขึ้น
 • มีพื้นที่ที่มีอากาศร้อนจัดมากขี้น
 • ความแปรปรวนระหว่างฤดูและระหว่างปีจะเพิ่มสูงขึ้น

โดยคาดว่าเราจะเห็นการ เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในช่วง 30 ปีข้างหน้า เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้อาจส่งผลให้สังคม และภาคส่วนต่างๆ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ดังนั้น
เราจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนและ ปรับตัวเพื่อให้สังคมมีความเสี่ยงน้อยที่สุด จากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ตัวอย่างหนึ่งของการคาดการณ์
ภูมิอากาศอนาคตของประเทศไทย