DOWN LOAD WEBSITE

  • ชุดโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ การปรับตัวต่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จังหวัดอุดรธานีและลุ่มน้ำห้วยหลวง (2557)

    องค์ความรู้ในด้านการวางแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนี้ยังมีอยู่ค่อนข้างจำกัด โดยเฉพาะในเรื่องของการมองภาพเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (Holistic view) สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยหลายภาคส่วนซึ่งมีความเชื่อมโยงระหว่างกัน โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานีและลุ่มน้ำห้วยหลวงนี้เป็นการริเริ่มพัฒนาองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชาเพื่อศึกษาความเสี่ยงของภาคส่วนต่าง ๆ จากปัจจัยทางด้านภูมิอากาศทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านภูมิอากาศและด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ศึกษาเป็นพื้นฐานและหาข้อสรุปเพื่อนำเสนอแนวทางการปรับตัวต่อภาคนโยบายเพื่อให้เกิดแนวทางหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความยืดหยุ่นและความมั่นคงของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ศึกษา ตลอดจนความสามารถในการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาต่าง ๆ ต่อสถานการณ์ในอนาคต

    ดาวน์โหลดที่นี่