DOWN LOAD WEBSITE

 • โครงการวิจัยย่อย 1 ชุดโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ การปรับตัวต่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จังหวัดอุดรธานีและลุ่มน้ำห้วยหลวง: “การประเมินภาวะนํ้าท่วมในเขตชุมชนอำเภอเมืองอุดรธานีภายใต้สภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลง” (ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย - 2557)

  การประเมินภาวะน้ำท่วมในเขตชุมชนของพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานีภายใต้สภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลง มีเป้าหมายที่จะประเมินภาวะน้ำท่วมทั้งในปัจจุบัน และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อภาวะน้ำท่วม ประกอบด้วย การขยายตัวของชุมชนเมืองและผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และทำการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อภาวะน้ำท่วมด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์

  ขั้นตอนการประเมินภาวะน้ำท่วมในเขตชุมชนของพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานีในปัจจุบันประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลและผลการศึกษาที่ผ่านมา การวิเคราะห์สภาพน้ำท่วมหลาก/สภาพน้ำท่วมขังในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้ทราบถึงพื้นที่วิกฤติจากภาวะน้ำท่วมหลาก/น้ำท่วมขังในสภาพปัจจุบัน

  การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในอนาคต ในส่วนของการทำนายการเติบโตของเมืองเป็นการวิเคราะห์ขอบเขตชุมชนเมืองในปัจจุบัน การประเมินการเติบโตของเมืองในอนาคต โดยพิจารณาการเพิ่มขึ้นของประชากร และ แผนพัฒนาเมือง ผลการทำนายการเติบโตของเมืองเป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับแบบจำลองชลศาสตร์/อุทกวิทยา ส่วนการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของฝนในอนาคตในระยะที่ 1 ของโครงการวิจัยจะทำการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของฝนเฉพาะปริมาณฝนที่ตกเป็นหลัก โดยพิจารณาข้อมูลจากเหตุการณ์พายุฝนในอดีต และแบบจำลองภูมิอากาศโลก

  การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่อภาวะน้ำท่วมด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ เป็นการจำลองสถานการณ์ด้วยข้อมูลจากแบบจำลองพายุฝน แบบจำลองอุทกวิทยาซึงเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำฝน-น้ำท่า และการแบบจำลองชลศาสตร์ของระบบระบายน้ำ โดยการจำลองพายุฝนและความสัมพันธ์ระหว่างน้ำฝน-น้ำท่า พิจารณาครอบคลุมทั้งพื้นที่ศึกษา ส่วนการจำลองชลศาสตร์ของระบบระบายน้ำ พิจารณาครอบคลุมเฉพาะพื้นที่กรณีศึกษา

  ดาวน์โหลดที่นี่